Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Personel Gelişimi bilgisi

İ nsan, üretim süreci içinde en önemli kaynak olarak değ erlendirilmektedir. İ nsan olmadan hiçbir üretim gerçekleş mez. Günümüzdeki geliş meler sonucu robotlar, sanayide insanı n yerini alı yor gibi görünse de teknolojinin kullanı mı için yine insana ihtiyaç olduğ u açı kça ortadadı r. Personel, bir iş yerinde çalı ş an insan emeğ inin adı dı r. Baş arı lı bir personel, hem iş yerinde kalı cı olur; hem maddi bakı mdan tatmin edici ücreti alı r. Zamanı mı zı n çoğ unu iş yerimizde geçirdiğ imizi düş ünürsek burada mutlu ve huzurlu olmamı z kaçı nı lmaz bir gerçektir. Hiç ş üphe yok ki bu da bizim iş yerimizdeki performansı mı za bağ lı dı r. Kı saca iş yerindeki baş arı mı z, aynı zamanda mutluluğ umuz demektir. Baş arı lı bir personel olmamı z iş imizi en iyi ş ekilde yapmamı za bağ lı dı r. Bu da bizim mesleki geliş melerimizle mümkün olacağ ı ndan her zaman yeni ve teknolojik geliş melere açı k olmamı z, hizmet içi eğ itimlere katı lmamı zıgerektirmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hı zla geliş mekte olduğ u dünyamı zda siz bu satı rları okurken kim bilir kaç yeni geliş meyle insanlı k tanı ş maktadı r. Bu ders ile bir iş letmenin en büyük baş arı kaynağ ı olan personelin motivasyonunu sağ lamayı , iş letmenin verimini ar tı rmayıülke ekonomisine katkısağ lama metotları nı öğ reneceksiniz.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

Mesaj

Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
Öneriler
Diğer Dersler