Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

jogos do iguinho jogos do iguinho farmfe farmfe gold miner games online free gold miner farmfrenzy farmfrenzy gold miner 2 hacked gold miner 2 hacked cool maths games cool maths games miner games miner games gold miner online gold miner online mesera mesera diging for gold diging for gold house hidden house hidden

Ticari Belge Örnekleri

Gerek iş , gerekse özel hayatı nı zda yapmı şolduğ unuz ticari iliş kilerden dolayı ticari belgeleri alma veya bunları düzenleyip vermek bir vatandaş lı k görevidir. Ticari faaliyete taraf olduğ unda ya bir ticari belge düzenleyip karş ı tarafa sunan ya da bu ticari belgeyi alan kiş i olacaksı nı z. Bu belgeleri alı rken ya da düzenlerken Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yazı lı olan usül ve esasları dikkate alacaksı nı z. Aksi takdirde düzenlenen belge geçersiz olacaktı r. Muhasebenin görevini yerine getirmesi için bu belgelerin esas ve usüle uygun bir takı m defterlere kaydedilmesi gerektiğ ini bilmelisiniz. Mesleklerin en iyisi en iyi yapı lanı dı r. Hangi iş i yaparsanı z yapı nı z, mesleğ inize değ er verdiğ iniz ve saygıduyduğ unuz sürece o meslek yücelir. Mesleğ inizde ne kadar bilgili olursanı z o kadar da söz sahibi olursunuz, bu da size alanı nı zda saygı nlı k kazandı racaktı r Bu ders ile alanı mı zda kullanı lan ticari belgeler ile ilgili terimler, tanı mlar, kı saltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadı r. Bu sayede okul uygulamaları nda, beceri eğ itimlerinizde ve sonraki meslek hayı tı nı zda ihtiyaç duyacağ ı nı z kavramlar, belgeler ve iş lemleri öğ reneceksiniz. Bu konuda meslekî bilgileri kazandı ğ ı nı z takdirde ticari belgelerle ilgili iş lemleri kolay ve hı zlı birş ekilde yapabileceksiniz.

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku