Cahilim

Çocuk Gelişimi


Çocuklarda Öz bakım

2009-08-24 01:09:55

Erken çocukluk döneminde bireyin edindiği beceri ve davranışlar, yetişkinlik dönemindeki davranışların temelini oluşturmaktadır. Öz bakım ve günlük yaşam becerileri,çocuğun başkalarına bağımlı olmadan gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan becerileri içerir. Çocukların temizlik, giyinme, uyku, vb. fiziksel ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilmeleri için belli bir zihinsel ve psikomotor olgunluk düzeyine gelmeleri gerekir. İki yaşına kadar yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadığı için öz bakım becerilerini gerçekleştirmede yetişkin yardımına ihtiyaç duyarlar. Üç yaştan sonra yetişkinlerin, yardımı aşamalı olarak azaltıp çocuğun bireysel olarak öz bakım becerilerini gerçekleştirmesi için olanak sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki insanlar yaşadıkça öğrenirler. Çocuklarda öz bakım becerileri geliştikçe, toplum içinde kişisel ihtiyaçlarını giderebilen ve kendi kendine yetebilen bireyler olarak yerlerini alırlar. Öz bakım becerilerinin geliştirilmesi ile çocuklar kendi bakımlarını ,temizliklerini bağımsız olarak gerçekleştirmeyi öğrenirlerken izlemeleri gereken sıra ile bunu ne zaman yapmaları gerektiği konusunda karar vermeyi de öğrenirler. Bu dersten edindiğiniz bilgilerle 36- 72 ay çocuklarına öz bakım becerileri kazandırmaya çalışılırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenerek ,eğitim ortamında bununla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz. Kazandığınız beceri ve tecrübelerle 36-72 ay çocuğuna temizlik alışkanlığı ,giyinme becerisi ,tuvalet eğitimi becerisi ,uyku,dinlenme alışkanlığı becerisi ,toplumsal kurallara uyma becerisi kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.Beslenme becerileri ile ilgili davranışlar için çocuk beslenmesi derslerinden yararlanabilirsiniz.

Çocuk etkinlikleri

2009-08-24 01:09:13

Çocuk etkinlikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında bir gün içinde uygulanan ve çocuğun bütün gelişim alanlarını destekleyen tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Eğitimdeki bütünlük ilkesi göz önünde bulundurulursa çocuk etkinlikleri çocuğun her yönden gelişmesine imkân tanıyan ve onu tüm yönleriyle geleceğe hazırlayan etkinliklerdir. Çocuk etkinliklerine, çocuğun okul öncesi eğitimi programında yer alan tüm amaç ve kazanımları kazandığı etkinlikler de denebilir. Çocuğun birçok yönü (yaratıcılık, paylaşma, duygusal rahatlama, araştırma-soruşturma, merak, dili etkin bir şekilde kullanma, yorum yapabilme, bedenini etkili bir şekilde kullanabilme vb.) bu etkinlikler sırasında gelişmektedir. Çocuk etkinlikleri tek başına düşünülemez, her biri birbirini tamamlar niteliktedir ve her birinin çocuğun farklı yönlerini geliştiren özellikleri vardır. Okul öncesi eğitimde yer alan çocuk etkinlikleri kapsamında sanat etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri, müzik etkinlikleri, fen ve doğa etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yer almaktadır. Okul öncesi eğitim programı bu etkinlikler kapsamında yapılmaktadır. Bu derste çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Küçük Çocuklar için drama çalışmaları

2009-08-24 01:08:26

Çağdaş eğitimin temelinde yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak insanların da aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan, kendini doğru ifade edebilen,üretken,yaratıcı bir yapıya sahip özellikte yetiştirilmesi gerekir.Toplumların en önemli güç kaynağı bilgidir. Aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması bilginin kalıcı olmasını sağlar. “Görürüm unuturum, İşitirim hatırlarım, yaparım öğrenirim” Çin atasözü yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Drama çocukların bedensel, bilişsel , duygusal ve sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde , aktif ve yaratıcı olmalarında önemlidir. Bu ders ile yaratıcılık ve yaratıcı düşünce, yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler, yaratıcılığın gelişiminde yetişkinlerin ve eğitimcilerin rolü ve drama ile ilgili temel kavramlar , eğitimde drama konularında bilgi edineceksiniz . edindiğiniz bu bilgileri erken çocukluk eğitiminde ve özel eğitimde uygulamalarda kullanabileceksiniz .

Üstün zeka ve özel yetenekli çocuklar

2009-08-24 01:07:07

Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğun gelişiminde ve eğitiminde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğun varlığı insanlık tarihi kadar eski olduğu halde onlara yönelik eğitim ve öğretim çalışmalar daha yenidir. Bu çalışmalar kapsamında üstün zekâ ve özel yetenekli çocuk için eğitim programları geliştirilmiş, özel eğitimli personel yetiştirilmiş, eğitim ortamları hazırlanmış, özel okullar açılmış ve özel araç – gereçler geliştirilmiştir. Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğa yönelik bu ve buna benzer çalışmalar bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların gelişimi, ileride topluma daha yararlı olabilmesi ve var olan kapasitesini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. Çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve etkinliklerle üstün zekâ ve özel yetenekli çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlarken çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır Bu derste, çocukların üstün zekâ ve özel yeteneklerinin özelliklerini öğrenerek, çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Üstün zekâ ve özel yetenekle ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçip yaratıcılığınızı kullanarak, özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Uyum güçlüğü gösteren çocuklar

2009-08-24 01:06:15

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Özürlülerin varlığı, insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber çağdaş anlamda eğitimleri yenidir. Anlayış ve uygulama olarak değişik aşamalardan geçmiş olan özel eğitim son yıllarda genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir. Çocuğun benliği ile çevresi arasındaki ilişkinin uyumlu olması gerekir. Eğer uyum sağlanmazsa çocuğun gelişimi aksayacak, çevresiyle olan ilişkileri de bozulacaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz, yalnız kaldığında kendini mutsuz ve umutsuz hisseder. Uyumsuz çocukların yaşları ilerlemeden erken tanılanmaları önemlidir. Çocuktaki uyumsuzluk; fark edilmez, görmezlikten gelinirse, bu davranışlar zamanla yerleşecek, çocuğun uyumsuzluktan kurtulması daha da zorlaşacaktır. Kalıplaşmış davranışı yıkmak çok zordur; oysa yeni davranışlar kazandırmak çok daha kolaydır. Özel eğitim çalışmaları yoğun çalışma ve sabır isteyen uğraşlardır. Uyumsuz çocuklara verilen eğitimle onların topluma uyum sağlayabilmeleri, kendilerine yetebilmeleri ve mutlu bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu derste; uyum güçlüğünü ve uyum güçlüğü gösteren çocukları öğrenerek, bu çocuklara etkili olarak yardım edebileceksiniz. Uyum güçlüğünü ve uyum güçlüğü gösteren çocukları tanıyabilecek, uyum güçlüğü gösterenlerin özelliklerine uygun etkinlik hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anaokulunda drama uygulamaları

2009-08-24 01:05:27

Bireyin mutlu ve başarılı bir yaşam sürdürmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi ile sağlanır. Çocuk, bu bilince eğitim yolu ile ulaşır. Yaşam çizgisi, küçük yaşlardan başlayarak farklı ortamlardaki deneyimlerle belirlenir. Çocuğun sosyal bir varlık olabilmesi, kendi kimliğini ortaya koyması, problemlere çözüm bularak sağlıklı,çalışkan,yaratıcı kişilik oluşturması yaşadığı toplum açısından da büyük önem taşır. Drama uygulamaları sağladığı yararlar yönünden çocuğun donanımlı bir birey olarak topluma katılmasında büyük rol oynar.Drama uygulamaları ile çocuk kendi kimliğini, bedenini tanır.Çevresinde yaşayan bireyleri tanır, onlarla iletişim kurar, uyum gösterir, onlara güvenmeyi öğrenir. Yaptığı işlere konsantre olur, yaptığı işlerde birlikte olduğu kişilerle kaynaşır,paylaşır, sorunlara çözüm yolları arar ve bulur. Yeni fikirler üretip farklı durumlara uyum sağlar. Bütün bu kazanımlarla mutlu, sosyal, başarılı, sağlıklı bir varlık olduğunun farkına varır. Drama uygulamaları erken çocukluk eğitim kurumlarının programlarında günlük etkinliklerde her sürecin içinde eğitim amaçlı kullanılır. Siz de bu dersten edineceğiniz bilgilerle kendi eğitiminize katkılar sağlayarak aynı zamanda yapacağınız erken çocukluk eğitim kurumlarındaki uygulamalarınızda yararlanabileceksiniz. Drama uygulamalarını öğrenerek farklı ve zevkli deneyimler edinebilir, bilinçli bir drama katılımcısı olabilirsiniz. Çalışmalarınızı bireysel olarak sürdürerek liderlik yapabilirsiniz. Bu amaçla hazırlanan derste drama uygulama basamaklarına ilişkin bilgileri öğrenebilecek, bu basamaklara ilişkin örnek uygulamalar yapabilecek ve özel eğitim gerektiren çocuklarla drama uygulama becerileri geliştirebileceksiniz.

Okul öncesi eğitimde

2009-08-24 01:04:11

Eğitim, bireyin yaşamının ilk günlerinden başlayarak onu her yönüyle etkilemiş, her çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlamıştır. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim dönemi ülkemizde 72 aya kadar olan dönemi kapsamaktadır. Çocukların gelişim alanlarındaki becerilerinin temeli bu dönemde atılmaktadır. Gelişimin en hızlı ve değişken olduğu bu dönemi yakalayıp değerlendirmek ancak çok iyi planlanmış eğitim programlarıyla mümkündür. Okul öncesi eğitim kurumlarında program hazırlamanın önemli ve dikkat isteyen bir konu olduğu giderek daha da kabul görmektedir. Okul öncesi eğitim, gelişimin en değişken ve en hızlı olduğu dönemdir. Bu hızla değişen dönemi değerlendirmek ise iyi hazırlanmış eğitim programları ile olur. Okul öncesi eğitim programı çocukta sadece bazı davranışları değil aynı zamanda değişik sosyal yapıdaki çocukların gelişim özelliklerini ve içinde bulundukları eğitim sisteminin temel ilke ve prensiplerini de göz önüne almak zorundadır. Okul öncesi dönemde çocuğun devamlı, hızlı gelişmesi ve ilgi sürelerinin kısa olması nedeniyle araç gereçlerin önceden hazırlanmasına ve plan yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu derste; erken çocukluk eğitimine uygun yıllık plan ve günlük plan hazırlayabileceksiniz. Ayrıca erken çocukluk eğitimine uygun yıllık plan ve günlük plan uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Erken çocukluk eğitimine uygun yıllık plan ve günlük plan çalışmalarıyla ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de yaratıcılığınızı kullanarak yıllık ve günlük rolun hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anaokulunda Türkçe dil etkinlikleri

2009-08-24 01:03:21

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikler sırasında uygulanan her teknik çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır. Çocuklar doğdukları andan itibaren çevrelerinde konuşulan dilin kurallarını ve anlamlarını algılamaya başlarlar. Doğumdan hemen sonra ağlama ile ses çıkarmaya başlayan çocuk, daha sonra doğal ortamdaki sosyal ve fiziksel çevresinin yardımı ile kendisindeki konuşma becerisini geliştirir. Çocuklar dili çeşitli aşamalardan geçerek kazanırlar. Önceleri sadece ağlayan çocuklar, giderek çevrelerindeki insan ve nesnelere ait sesleri dinlemeye başlarlar. Dinledikleri bu seslerin farklı olduğunu algılamaya başladıklarında kendileri de çıkardıkları seslerde farklılıklar yaratmaya başlarlar. Daha sonra sesleri birleştirmeye (babıldama), sözcükler uzunluğunda sesler çıkarmaya (jargonlar), yetişkin sözcüklerine benzemeyen ancak farklı anlamlar vermek için sıklıkla kullanılan ses sözcüklere ve nihayet ilk sözcükleri çıkarmaya başlarlar. Çocukların bu ilk sözcükleri çok önemlidir. Çünkü artık sözcükleri kullanarak, çevreleri ile iletişim kurmaktadırlar. Sözel iletişim dildeki yapıları kullanarak konuşma yolu ile gerçekleşir. Çocuklar yaşları ilerledikçe iki sözcükten oluşan cümleler, üç sözcükten oluşan cümleler ve daha sonra karmaşık cümleler kurabilirler. Bu nedenle çok hızlı gelişim gösterilen 0-6 yaş döneminde eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinliklerine programda her gün yer verilmelidir. Bu derste çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak Türkçe dil etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Türkçe dil etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Özel eğitimde oyun etkinlikleri

2009-08-24 01:02:23

Oyun çocukların gelişiminde önemle yer alan bir etkinliktir.Çocuğun oyunları, önce yakın çevresinde, daha sonra sosyal ortamlarda sürer.Oynadığı oyunlarla cinsel kimliğini fark eder,sorumluluk alır,toplumsal kuralları öğrenir. Düşünce,duygu ve ilişkiler açısından oyun yoluyla kontrol kazanır. Oyunun normal çocukların gelişimlerinde olduğu gibi,özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimlerinde de önemli rolü vardır. Çocukların duygusal ve düşünsel yaşamları oyunlarına yansımaktadır. Oyunların yapısı çocuk psikiyatrisinde bazı bozuklukların değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Oynanan oyunlar, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların erken teşhisinde,onların gelişiminin ilerlemesinde bize yardımcı olmaktadır. Engelli çocukların oyuna başlama ve sürdürmede desteğe ve cesarete ihtiyaçları vardır. Bu çocuklar daha pasif ve çekingendirler. Seçtiğiniz oyunlar ve hazırlayacağınız etkinliklerle çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak, gerekli durumlarda onları yönlendirecek ve istendik davranışların kazanılmasında yardımcı olacaksınız. Bu dersle edineceğiniz bilgi ve beceri sayesinde; özel eğitimde özür türüne göre oyun etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre oyun etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinliği seçebilmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Engelliler için konuşma etkinlikleri

2009-08-24 01:01:39

İnsanın çocukken kazandığı ilk beceri dinlemedir. Dil becerilerimizin temelini dinleme oluşturmaktadır. Dinleme, anlama ve konuşma becerilerimizle iletişim kurar ve dil etkinliğini gerçekleştiririz. Çocuklar en etkin öğrenmeyi, duyuları yoluyla algılayarak gerçekleştirirler. Bu yolla çevreleriyle ilgili tüm bilgileri alır, anlamlandırırlar. Sonraki öğrenmeleri için en sağlam temelleri yapılandırırlar. Hangi nedenle olursa olsun, bu duyulardan birisinde veya birkaçındaki işlev kaybı bilgi girişini önemli derecede kısıtlar ve öğrenmenin önünde büyük bir engel oluşturur. Engelli çocukların da normal çocuklar gibi eğitim hakları vardır. Engeli ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için özel eğitime ve eğitici elemana ihtiyaç vardır. Özel eğitimde engelli çocuğun özür grubuna göre eğitim yapılmaktadır. Özel eğitimde özür grubuna uygun tüm engelli çocuklara Türkçe dil etkinlikleri uygulanmaktadır. Bu aşamada engelli çocukların Türkçe dil etkinliklerinden yeterince yararlanabilmesi ve özel eğitim ilkelerinin daha anlamlı gerçekleştirilebilmesi için bu yeterliklerin kazanılacağı düşünülmektedir. Özel eğitim kurumlarında uygulanan Türkçe dil etkinliklerinin amaçları doğrultusunda gerekli yeterlikleri kazanmanız için bu öğrenme faaliyetini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetimizde, özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerinin tanımı, önemi, özellikleri, çocuğun gelişimine etkileri, etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar ve etkinliklerin özelliklerine uygun araç gereç hazırlama ile ilgili konuları ele aldık. Hazırlanan öğrenme faaliyetinin sonunda özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini tanıyacak ve gerekli ön hazırlıkları yaparak etkinlikleri uygulayabileceksiniz.

Özel Eğitimde serbest zaman etkinlikleri

2009-08-24 01:00:49

Serbest zaman etkinlikleri özel eğitime ihtiyacı olan veya olmayan bütün çocukların gelişiminde önemli yeri olan bir etkinliktir. Serbest zaman etkinliklerinde yapılan çalışmalar çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, Psikomotor alanlarda gelişimlerini destekledikleri gibi yaratıcılıklarının ve hayal gücünün gelişiminde de çok önemli yararları vardır. Serbest zaman etkinlikleri özel eğitime ihtiyacı olan çocukların erken teşhisinde, engel alanının gelişiminin desteklenmesinde ve potansiyelini en üst seviyede ortaya koyabilmesine yardımcı olan bir etkinliktir. Sizlerde bu bilgiler doğrultusunda hazırladığımız serbest zaman etkinlikleri ile çocukların gelişimlerini destekleyerek özür grubuna uygun amaç ve kazanımlarının gerçekleşmesine yardımcı olacaksınız. Bu derste edindiğiniz bilgi ve becerilerle; özel eğitimde serbest zaman etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz ayrıca bu etkinlikleri özür grubuna göre planlayıp, hazırlayabilecek ve çocuklara uygulama becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre serbest zaman etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç-gereç rehberliğinde, sizde yaratıcılığınızı kullanarak uygun etkinlik hazırlayıp uygulayabilmek için yeni bilge ve beceriler kazanacaksınız

Engelli eğitiminde planlama

2009-08-24 00:59:55

Toplumu meydana getiren, toplumun üyesi olan her birey eşit değer taşır. Toplumun mutluluğu ve bütünlüğü, tüm bireylerin mutluluğu ve bütünlüğü ile sağlanabilir. Bu da eğitim olanaklarının fırsat eşitliği ilkesine göre sağlanması ile mümkün olur. Konumu ne olursa olsun her insan durumuna uygun eğitim hakkına sahipse, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından çok daha farklılık gösteren “özel eğitim” gerektiren bireylerin de özür türü derecelerine uygun ortamlarda eğitim almak, en doğal ihtiyaç ve haklarıdır Özel eğitim hiç şüphesiz pahalı bir eğitimdir. Fakat özel eğitime muhtaç çocukları üretici, kendine yeter hale gelecek bir vatandaş yapmak, ömür boyu tüketici olmaktan daha ucuza mal olacaktır. Bu eğitim, özel eğitime muhtaç çocukları başkalarının himayesinden ve merhametinden kurtarır, kendine güvenen onurlu birer insan haline getirir. Bu derste özel eğitime muhtaç çocuklar için özür grubuna uygun olarak örnek yıllık ve günlük planların rehberliğinde, siz de uygun yıllık ve günlük hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Özel eğitime muhtaç çocukların yeteneklerine uygun eğitim programı hazırlayarak gelişimlerine katkı sağlayacak onların başarılı, verimli ve yeterli bireyler olmalarına yardımcı olabileceksiniz Onların gelişimsel özelliklerini tanıyarak mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini ve aldıkları eğitim ile onların tüketicilikten üreticiliğe geçmelerini sağlayabileceksiniz. “Dünyada yetersiz insan yoktur!” ilkesinden yola çıkarak özel eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun farkına varacaksınız.

Engelli çocuklar için okuma yazma etkinlikleri

2009-08-24 00:59:02

Özel eğitimde engelli çocuğun özür grubuna göre eğitim yapılmaktadır. Özel eğitimde özür grubuna uygun tüm engelli çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları uygulanmaktadır. Özel eğitime gereksinimli çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık becerileri bireyselleştirilmiş öğretim programları içerisinde hazırlanabilir, öğretim sürecinde de hazırlanan basamaklar belli bir düzen içinde uygulanabilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde, özel gereksinimli çocukların, özür ve tür derecelerine göre, günlük yaşamda kullanılan kavramları algılamaları, basit ve anlaşılır yönergelerle, çeşitli becerileri, bu kavramlar doğrultusunda kazanmaları, özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alır. Bu nedenle özel eğitimde verilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, engelli çocukların kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda bir takım becerileri kazanmaları açısından büyük önem taşır. Bu ders ile edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde, özel eğitimde özür türüne göre okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, sizde uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Engelli çocuklar için Müzik

2009-08-22 08:54:40

Henüz anne karnındayken duymaya başlayan insanoğlunun, doğumu takip eden ilk günlerden itibaren müziğe verdiği tepki bilinmektedir. Müzik estetik bir değer olmasının yanı sıra eğitimciler için de çok önemli bir eğitim aracıdır. Normal gelişim gösteren çocukların eğitimi kadar, engelli çocukların da eğitim programları içerisine yerleştirilmelidir. Müzik etkinlikleri, engelli çocukların eğitim programı içerisine yerleştirilirken bu çocuklarla karşılaşılabilecek problemler göz ardı edilmemelidir. Bu çocuklar için amaçlar belirlenirken eğitimci çalışacağı çocukların tüm gelişim alanlarını göz önünde bulundurmalı, gelişim düzeylerini, özür grup ve derecelerini, hazır bulunuşluluk düzeylerini dikkate almalıdır. Bu şekilde belirlenecek amaçlar belirlenirken mutlaka basitten zora doğru bir sıra izlemeli ve basamaklandırılarak eğitim programı içine yerleştirilmelidir. Bunlar göz önünde bulundurularak hazırlanacak müzik etkinliklerinin tüm engel tiplerindeki çocuklar için sayısız yararlar sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu dersle edineceğiniz bilgi ve beceri sayesinde; özel eğitimde özür türüne göre müzik etkinliklerini tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Özel eğitimde özür türüne göre müzik etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Engelli çocuklar için etkinlikler

2009-08-22 08:29:14

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, özel eğitim önemli bir yer tutar. Yaşamda karşılaştığımız her olay ve sorun için bilmemiz gereken temel bilgileri çok küçük yaşlarda almaya, edinmeye başlarız. Fen ve doğa etkinlikleri çocukları yaşama hazırlamada, dış dünyayı ve doğayı tanımalarında önemli bir yere sahiptir. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitiminde, dünyayı algılamalarında, problem çözme yeteneklerinin gelişmesinde, deneyim ve becerilerinin artmasında fen ve doğa etkinliklerinin önemi büyüktür. Özellikle özel eğitimde seçilen, planlanan, hazırlanan ve uygulanan fen ve doğa etkinlikleri bu çocukların özür grubuna ve özür derecelerine uygun olarak hazırlandığında bu çocukların gelişiminde önemli ve etkili bir yere sahip olur. Bu konuda öğretmen önemli bir role sahiptir. Öğretmen bu konuda gerekli donanıma, bilgi ve becerilere sahip olmalı, özür gruplarına ve derecesine göre etkinlikler seçmeyi, planlamayı ve uygulamayı iyi bilmelidir. Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulama ve merak duygusunu geliştirmeyi, etkinliklerde aktif olmalarını sağlamalıdır. Çocuk merkezli bir eğitim, aktif öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etkendir. Bu derste; özel eğitimde fen ve doğa etkinliklerini tanıyarak seçmeyi, hazırlamayı ve uygulamayı öğrenecek, çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Özel eğitimde fen ve doğa etkinliklerine yönelik verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak özgün etkinlikleri hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Engelli Çocuklar için özel eğitim ve bakım

2009-08-22 08:28:19

Özel eğitimde özbakım becerilerinin kazandırılmasında, normal çocuklarda olduğu gibi özürlü çocukların, gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilir hâle gelmeleri önemlidir. Normal bir çocuğun yaşamında erken başlayan özbakım becerilerinin gelişimi ebeveynlerde bağımsızlığın başlangıcını gösterir. Bu nedenle, çocuğun özrü ve özelliklerine uygun becerilerinin seçilerek çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesine çalışılmalıdır. Özbakım becerilerinin öğretilmesinde esas amaç; çocuğun bazı temel becerileri kazanabilmesidir. Bu becerileri kazanmış çocuk çevreden bağımsız olarak hareket edebilecek ve öz güvenini kazanmış olacaktır. Çocuğun kendi davranışlarını kontrol edebilmeyi öğrenmesi oldukça önemlidir. Çocuk, isteklerini yerine getirebilmek için her zaman başkalarına bağımlı olamayacağını ve kendisinin de sorumluluk alarak yapması gereken işler olduğunu öğrenmelidir. Bu derste; özel eğitimde özbakım becerilerini öğrenerek bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Özel eğitimde el –yüz yıkama (ayak, ağız, diş, tırnak, burun, göz, kulak temizliği) alışkanlığını, giyinmeyi, tuvalet eğitimini, beslenme alışkanlığını, yaşadığı çevre ve ortamı, uyku-dinlenme alışkanlığını, deri ve banyo temizliğini, saç bakımı ve tıraş alışkanlığını, spor ve egzersiz alışkanlığını kavrayabilecek, engellilerin özelliklerine uygun özbakım becerileri ile ilgili etkinlik hazırlamak ve uygulamak için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Oyun Etkinlikleri 2

2009-08-21 05:11:13

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Çocuğu ve gelişimini bilmek, insanı tanımak olarak nitelendirilebilir. Yaşamın ilk yılları, bireyin gelişiminin temelini oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Bu temel bilgi ve beceriler oyun yoluyla çocuklara kazandırılır. Oyun çocukların vazgeçilmezidir. Oyun, doğumdan itibaren başlayıp çocukların bütün hayatları boyunca da etkisini sürdüren bir öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunan tüm beceri ve deneyimlerinin bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır. Oyun ile çocuk düşünür, deneyim kazanır, onun için doğal ve aktif öğrenme ortamı sağlar. Oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu derste oyun etkinliklerini, tanımını, erken çocuklukta oyunun yerini ve önemini, oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini, oyunun evreleri, özellikleri ve çeşitlerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Oyun etkinlikleri ile ilgili verilen örnekler doğrultusunda, sizde oyun etkinliklerini öğrenerek çocukların özelliklerine uygun oyun seçmek, oyun etkinliklerini hazırlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Oyun Etkinlikleri 1

2009-08-21 05:10:29

O yun, çocuğun hayatını kaplayan bir etkinliktir. Doğayı, kendini, diğer insanları ve nesneleri oyun yoluyla tanır. Çocuk oyun oynarken öğrenmeyi öğrenir. Erken çocukluk eğitimi veren kurumlarda, çocuklara eğitim vermenin en etkili yolu da oyundur. Çocukla iletişim kurmada, ona ulaşmada, bilgi ve beceriler kazandırmada oyundan faydalanılır. Çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen bireyler olabilmelerini, onlara uygun oyun ve oyun ortamı hazırlayarak sağlayabilirsiniz. Planlayıp uygulayacağınız oyunlarla sosyal, insanlara değer veren, doğayı önemseyen, algılama ve yorumlama gücü yüksek ve araştırmacı bireyler yetişmesinde rol alacaksınız. Bu derste edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde, erken çocukluk eğitiminde oyunu kullanabileceksiniz. Çocuklarla iletişim kurma ve onlara eğitim vermenizi sağlayacak oyun etkinliği planlayabileceksiniz.

Yüz ve Vücut boyama

2009-08-21 05:05:34

Günümüz toplumunda çocuklara özgü yaratılan dünyanın, giderek hızla artan bir tempoda geliştiği ve onlara özgü üretimin ayrı bir sektör haline geldiği görülmektedir. Çocuk mağazaları, çocuklar için hazırlanmış filmler, tiyatrolar, özel televizyon programları, çocuk kulüpleri, restoranlar bunun yanında tanınmak ve potansiyellerini artırmak isteyen firmalar da çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri düzenlemektedirler. Animasyon etkinlikleri bir gösteri ve sahne sanatıdır. Bu sanatın ilgi çekici olmasında yüz boyama etkinliklerinin önemli bir rolü vardır. Yüz boyama eski çağlardan beri yapılmaktadır. İlkel kavimlerde savaşlarda, dinsel törenlerde ve eğlence amaçlı olarak insanlar yüzlerini boyamışlardır. Günümüzde sahne sanatlarıyla uğraşan herkes daha çekici görünmek ve canlandırdığı karaktere uygun olmak için yüzlerini boyamakta veya makyaj yapmaktadırlar. Okul öncesi eğitimde, çocuğun hızlı gelişimi ve ilgilerinin değişmesinden dolayı öğrenmenin kalıcı bir şekilde sağlanması amacıyla görsel eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu eğitimin gerçekleştirilmesinde yaparak-yaşayarak öğrenme teknik ve metotlarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimin kalıcılığı ve devamlılığı da buna bağlıdır. Bu doğrultuda onları yönlendirmek, teşvik etmek, destek vermek ailelerin ve eğitimcilerin başlıca görevi olmalıdır. Bu derste edineceğiniz bilgi ve beceriler ile animasyonda karaktere uygun yüz boyama (makyaj ) tekniklerini tespit etme, karaktere uygun yüz boyama malzemeleri seçme ile ilgili temel bilgileri kazanmış ve bu bilgileri uygulama becerilerini hazırlamada kullanabilen bireyler olacaksınız.

Çocuklarda öğrenme güçlüğü

2009-08-21 05:04:30

Eğitim ve öğretim her birey için olduğu gibi çocuklar içinde çok önemlidir. Ancak öğrenim açısından birtakım sıkıntı ve zorluk yaşayan bazı çocuklar vardır. Bunlar öğrenim güçlüğü gösteren çocuklardır. Öğrenim güçlüğü olan çocuklar zekâları normal sınırlar içinde olan; ancak öğrenmede güçlük yaşayan çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklarla karıştırmamalıyız. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; konuşma, dinleme, düşünme, yazma, matematiksel problemleri çözmede güçlük gösteren, anlama, yazılı ve sözlü dili kullanmada psikolojik süreçlerden biri ya da birkaçında yetersizlik gösteren çocuklardır. Bu derste; öğrenme güçlüğü çeken çocukların özellikleri, sınıflandırılması, tanılama, yaygınlık, nedenleri, eğitimleri, önleme konularını öğrenerek, bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak ve uygulamak için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Anaokulunda oyun albümü

2009-08-21 05:03:38

Çocuğun gerçek yaşantısından ayırmadığı oyun hayatı, rüyalarını süsleyen oyuncakları, onu yetişkinliğe ulaştıran eğlenceli bir yoldur. Çocuk bu yolda yavaş, yavaş ilerlerken gelişir, öğrenir, eğitilir ve hayatında iz bırakacak tatlı anılar yaşar. Günümüzde, bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi ve eğitimi için oyunun uyku ve beslenme kadar önemli bir ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. Oyun, çocuğun fizik, hareket, dil, zihin, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur. Oyun, çocuğun yaratıcılığını da geliştirmekte, hayal gücünü artırmaktadır. Çocuğun dili kullanma yeteneği de oyun oynarken hızla gelişir. Çocuk, duygularını ve düşüncelerini en doğal şekilde oyun yoluyla ortaya koyar. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarının dili, kendini ifade edecek düzeyde olmadığından, oyun; çocuk için kendini ifade etme aracıdır. Ayrıca yetişkinlerin çocuğu tanıması için en sağlıklı ve doğal olan yöntem sayılabilir. Oyun, ruh sağlığı yönünden çeşitli sorunları olan çocuklar için de bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Oyunun, insanlık tarihi kadar eski olduğu ve çocuklar için önemi dikkate alınırsa, eğitimcilerin bu konudaki bilgilerinin ve deneyimlerinin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bu derste oyun albümü geliştirmek için kaynakları tespit edip oyun albümü hazırlayabilecek ve oyun albümünden seçtiğiniz oyunları, etkinliklerde uygulama bilgi ve becerilerine sahip olacaksınız.

Okuma yazmaya hazırlık

2009-08-21 05:02:43

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Öğrencilerin çeşitli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini Türk Milli Eğitimi’nin amaçları gösterir. Bu amaçlar okullara göre programlara konulmaktadır. Öğretmen, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak amaçları somut ve gerçekleştirilebilir eğitim hedeflerine çevirir. Davranış bilimlerinde yapılan araştırmalara göre öncelikle çocuğun problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırama yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler öğretmenin çocuğu tanımasıyla başlayan, bireysel ve küçük grup çalışmalarıyla gerçekleşen faaliyettir. Bu dönemde, çocukların ilkokulla hazırlık yapmaları, erken çocukluk eğitiminin toplumsal amaçlarından biridir. Okulda düzenlenen öğrenim yaşantılarıyla, öğrencilerin gelişimi arasında olumlu bir ilişki vardır. Erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu derste; çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu etkinliği hazırlama ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız

Engelli çocuklar için kaynaştırma eğitimi

2009-08-21 05:01:24

Bazı engellerinden dolayı normal bireylerden farklılıklar gösteren bireylerin eğitimleri, toplum düzeni ve uyumu açısından önemlidir. Son yıllarda engelli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının, onları normal yaşıtlarından ayırmadan normal eğitim ortamlarında karşılanması, geniş uygulama alanı bulmuştur. Kaynaştırma adı verilen bu uygulama, çoğunlukla engelli öğrencilerin normal sınıflara yerleştirilmesiyle başlayıp biten bir süreç olarak anlaşılmaktadır. Oysaki kaynaştırma, engelli öğrencinin normal sınıfa yerleştirilmesinin yanı sıra çeşitli düzenlemeleri gerektiren önemli ve teknik bir uygulamadır. Oldukça geniş bir hizmet alanı olarak ortaya çıkan “Kaynaştırma Eğitimi”,özel gereksinimli bireylerin toplum içinde kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekleyen, engelli bireylerin toplumdan soyutlanmasını engelleyen bir eğitimdir. Başarılı bir öğretmen yardımcısı, özel gereksinimli insanların ihtiyaçlarını ve topluma uyumlarını, toplumun değerleri doğrultusunda ve en iyi şekilde karşılamalıdır. Böyle bir başarı da bu dersle alacağınız eğitimin yanı sıra araştırmacı ruhunuzla yaratıcılığınızı birleştirdiğinizde ve ekip arkadaşlarınızla olumlu ilişkiler kurduğunuzda ortaya çıkacaktır. Bu dersle kaynaştırma uygulamalarının gerekçesi ve başarılı bir kaynaştırma uygulamasının koşulları hakkında bilgi edinecek ve farklı engellere sahip bireyler için kaynaştırma eğitimi planlayabileceksiniz. Ayrıca bu dersten edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum bilincine katkı sağlamış olacaksınız.

Çocuklar için Animasyon

2009-08-21 05:00:23

Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Etkili ve yaratıcı bir eğitim ortamı ve bu ortamla ilgili bilgi sahibi olmak erken çocukluk eğitiminde oldukça önemlidir. Bu nedenle, çocukların gelişimsel özelliklerini bilerek, onlara yaratıcı ortam ve etkinlikler hazırlama ve bu konuda bilgi sahibi olmanız öğretmen yardımcıları olacak sizlerin açısından oldukça önemlidir. Çocuklar oyun yolu ile kendilerini ifade eder ve çeşitli canlandırmalar yaparlar. Doğdukları andan itibaren çevre ile iletişim kurmaya başlarlar. Yaparak – yaşayarak ve eğlenerek deneyim kazanırlar. Her çocuk bireysel olarak farklı özelliklerle dünyaya gelir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenen bireyler, çocukların gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını bilmeli, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, hazırlayacağı yaratıcı eğitim ortamıyla desteklemelidir. Turizm sektöründe ve okulöncesi eğitim döneminde kullanılan animasyon etkinlikleri çocukları cesaretlendirir, düzgün ve doğru konuşmayı, anlattıkları ile başkalarını etkilemeyi, bedensel hareketleri ile jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade etmeyi, girişimde bulunmayı, kendini ve başkalarını yönetme becerisi kazanmalarını sağlar. Bu nedenle bilinçli, yaratıcı, hayal gücünü destekleyici, organize edilmiş animasyon gösterileri ve etkinlikler, çocukların hayatında büyük iz bırakır. Çocuklara bu etkinlikler ve gösteriler hazırlanırken bireysel farklılıkları gözönünde bulundurulmal Bu derste; animasyon ile ilgili temel kavramları, animasyon ve çocuk animasyonu çalışmalarında dikkat edilecek noktaları tespit etmeye yönelik etkinlikleri araştırıp hazırlayabileceksiniz Ayrıca animasyon organizasyonu ve çocuk animasyonu çalışmalarını planlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Çocuklar için müzik etkinlikleri

2009-08-21 04:59:24

Eğitim doğumdan ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Kişilik temellerinin atıldığı erken çocukluk döneminde eğitimin ayrı bir önemi vardır. Erken çocukluk dönemi; yaşamın ilk altı yılını kapsar. Bu dönem; çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemdir. Erken çocukluk döneminde müzik; çocuğun sosyalleşmesinde ve kişiliğinin gelişmesinde önemli bir yer tutar. Çocuk çevresinde duyduğu seslerle ve müzik sesleriyle her zaman müziğin içindedir. Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi denince akla sadece çocuğun şarkı söylemesi ve dans etmesi gelmemelidir. Erken çocukluk döneminde müzik eğitiminde birçok çalışmanın birlikte kullanılması önemlidir. Ancak bu şekilde çocuk iyi bir müzik eğitimi almış olur ve bunun sonunda da çocukta müzik sevgisi oluşur. Erken çocukluk döneminde, müzik eğitiminde ses dinleme, sesleri ayırt etme ve ses üretme çalışmaları, nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme çalışmaları, yaratıcı dans çalışmaları, müzikli dramatizasyon çalışmaları, müzikli öykü çalışmaları yapılacak çalışmalar içinde yer alır. Böylece çocuğun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, müzik yeteneğinin ve ritim duygusunun gelişmesine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Bu derste, müzik etkinliği ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç-gereç rehberliğinde, siz de uygun müzik etkinliklerini seçebilme, müzik etkinliklerini hazırlayabilme ve uygulayabilme bilgisine ve becerisine sahip olacaksınız.