Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Ticari Matematik Ders Notları 2

Her iş letmenin mal ve hizmetlerini müş terilerine sunabilmesi için harcadı ğ ı üretim faktörleri vardı r. Satı ş a sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârı n planlaması yapı lı rken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranları tespit edilirken kâra çeş itli faktörler etki etmektedir. Kiş ilerin ellerinde bulunan paraları nıhangi yatı rı m aracı nda kullanmasıgerektiğ i konusunda alternatifler bulunmaktadı r. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonları nda iş letmeler mali tabloları nı oluş turuken, senede bağ lı alacaklar ile senede bağ lı borçlar, gerçek değ erine çevrilmelidir. Bu durumda, iş letmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktı r. Burada yapacağ ı mı z çalı ş malar sayesinde satı lan malları n kâr oranları nı , satı ş tutarları nı , maliyet tutarları nı , zarar oranları nı , faiz ile ilgili hesaplamaları , reeskont hesaplamaları nı kolayca yapabileceksiniz. Malları n satı ş ı ndaki kâr oranı belirlenirken, malı n maliyet fiyatı veya satı ş fiyatı esas alı nı r. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satı şüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki ş ekilde yapı lacaktı r.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

Mesaj

Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
Öneriler
Diğer Dersler