Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

how to play gold miner how to play gold miner hacked cube filed hacked cube filed gold miner games online free gold miner cleaning games cleaning games Breakout games Breakout games Brick games Brick games gold mining gold mining moherload moherload frostbite frostbite solitaire game solitaire game xiao xaio xiao xaio

Ticari Matematik Ders Notları 2

Her iş letmenin mal ve hizmetlerini müş terilerine sunabilmesi için harcadı ğ ı üretim faktörleri vardı r. Satı ş a sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârı n planlaması yapı lı rken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranları tespit edilirken kâra çeş itli faktörler etki etmektedir. Kiş ilerin ellerinde bulunan paraları nıhangi yatı rı m aracı nda kullanmasıgerektiğ i konusunda alternatifler bulunmaktadı r. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonları nda iş letmeler mali tabloları nı oluş turuken, senede bağ lı alacaklar ile senede bağ lı borçlar, gerçek değ erine çevrilmelidir. Bu durumda, iş letmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktı r. Burada yapacağ ı mı z çalı ş malar sayesinde satı lan malları n kâr oranları nı , satı ş tutarları nı , maliyet tutarları nı , zarar oranları nı , faiz ile ilgili hesaplamaları , reeskont hesaplamaları nı kolayca yapabileceksiniz. Malları n satı ş ı ndaki kâr oranı belirlenirken, malı n maliyet fiyatı veya satı ş fiyatı esas alı nı r. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satı şüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki ş ekilde yapı lacaktı r.

Note: for opening gold PDF file, you will need adobe acrobat Acrobat Reader software (you can also play golden games in other page). Pdf indir Belgeyi Oku