Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve Çocuk eğitimi hakkında dökümanlar. Çocuk bakımı, çocuklarda zihinsel gelişim, engelli çocuklar ve eğitimleri. Çocuklar için etkinlikler, doğa ve fen etkinlikleri. Çocuklar için eğlence, kuklalar , müzik, oyun etkinlikleri.


Görme engelli çocuklar

2009-08-21 04:58:36

Dış dünyayı, duyularımız aracılığı ile algılar ve tanırız. Bilindiği gibi göz en önemli duyu organlarından birisidir. Gözümüzü insanın dışarıya açılan penceresi olarak düşünebiliriz. Görme duyusunun yetersizliği insan yaşamını oldukça olumsuz etkiler. Çünkü yaşamı normal olarak sürdürebilmek ve pek çok görevi yerine getirebilmek için görmeye ihtiyaç vardır. Gören çocuklar gündelik yaşam için gerekli olan birçok kavram ve beceriyi neredeyse hiç çaba harcamadan yetişkinleri gözleyip taklit ederek öğrenmektedirler. Oysa görme yetersizliği olan çocuklara öğrenme yaşantıları sağlanamazsa birçok kavram ve beceriye kolay sahip olamazlar. Her insan gibi özürlülerinde, hayatlarını, her alanda kimseye muhtaç olmadan devam ettirebilmeleri en doğal haklarıdır. Günümüzde özürlü çocukların eğitimine verilen önem giderek artmaktadır. Görme engelli olan çocuklarında eğitimleri ve topluma kazandırılmaları için bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Bu derste; görme duyusunu tanıyarak, görme engelinin nedenlerini, sınıflandırmayı ve görme engelini önlemenin yollarını öğreneceksiniz. Görme engelli çocukların özelliklerine uygun etkinlik hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çocuklar için Serbest Zaman etkinlikleri

2009-08-21 04:57:41

Serbest zaman etkinlikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde, çocukların küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir.İlgi köşeleri ve sanat çalışmalarından oluşmaktadır. Bu iki temel etkinlik bir arada ve dengeli biçimde yürütüldüğü zaman eğitim başarılı olur. Çocuklar serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya koyabilirler. Okulöncesi eğitimin çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel gelişim alanlarına sağlayacağı kazanımlar, öğrenme ve öğretme ortamının kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğrenme ortamının, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Bu derste; erken çocukluk eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerini planlama, eğitim ortamını düzenleme, etkinliklere çocukları yönlendirirken dikkat edilecek noktaları kavrayacaksınız. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Serbest zaman etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çocuk kostüm ve aksesuarları

2009-08-21 04:56:22

Animasyon, okul öncesi dönemdeki çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, sanatsal duyarlılığını, estetik duygusunu, zihinsel becerilerini geliştiren bir eğitim yöntemi olarak düşünülebilir. Okul öncesi eğitimde, animasyonun tercih edilmesi, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlarken, yaratıcılıklarının desteklenmesine olanak sunar ve çocukların etkinliklere aktif olarak katılımlarına imkân verir. Animasyon gösterileri, en başta göze hitap eden sanat etkinlikleridir. Bu sebeple izleyicilerin, anlatılan konuyu ve canlandırılan karakteri kolayca hayal edebilmeleri için kostümlerden faydalanılır. Kostümsüz animasyon sadece anlatım ile sınırlı kalır. Kostümle birlikte bazen sadece bir aksesuar bile anlatımı güçlü kılabilmek için yeterli olabilir. Kostümler animatörün başarısını artıran en önemli motivasyon aracıdır. Animatör kostümdeki kişiliğin karakterine girerek sorumluluk alır. Çocuklara yönelik yapılan etkinliklerde de kostüm kullanmanın çocuklar üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ancak burada önemli olan çocukların yaşlarına uygun, onlara sevimli ve öğretici gelebilecek kostümleri kullanmaktır. Çocuklar kostümleri ürkütücü ve sevimsiz bulmamalı kendileri de aynı kostümü giyme yönünde hevesli olmalıdır. Bu derste çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak çocuklara uygun kostüm ve aksesuarları tanıyarak seçebileceksiniz. Ayrıca bu kostüm ve aksesuarları planlayabilme ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Çocuk aktivitelerine uygun kostüm ve aksesuarları ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacak, animasyon etkinlikleri için arşiv oluşturabileceksiniz.

Devamı

Çocuklar için Fen ve Doğa etkinlikleri

2009-08-21 04:55:29

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Erken çocukluk eğitiminde programların konu merkezli olmaktan çıkması ile fen ve doğa çalışmaları daha değerli olmuştur. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil, baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve doğa çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu çalışmalar küçük yaşlardan itibaren çocukların çok yönlü düşünebilmelerine, problem çözme becerileri kazanmalarına, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, yaparak ve yaşayarak tüm duyuları ile öğrenerek dünyayı keşfetmelerine fırsat verir. Çocuklar yaparak, deneyerek öğrenmeden çok zevk alır ve daha kolay öğrenirler. Çocuğun istediği bir şeyi öğrenmesi, bunu ona öğretmek şeklinde değildir. Fen ve doğa çalışmaları ile çocuk tüm bedeni, duyuları ile öğrenmeye katılmış olur. Çocuğa neyi yapacağını, nasıl yapacağını ya da neyi öğrenmesi gerektiğini öğretmek yerine bu çalışmalarla kendi kendine öğrenmesi desteklenmiş olacaktır. Çocuk merkezli olması, aktif öğrenmeyi sağlaması açısında da oldukça önemlidir. Bu derste; fen ve doğa etkinliklerini tanıyarak seçmeyi, hazırlamayı ve uygulamayı öğrenecek, çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Fen ve doğa etkinliklerine yönelik verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak özgün etkinlikleri hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çocuk sağlığı ve güvenliği

2009-08-21 04:54:31

Erken çocukluk döneminde bireyin edindiği beceri ve davranışlar, yetişkinlik dönemindeki davranışların temelini oluşturmaktadır. Sağlıklı beden ve ruh yapısına sahip bireyler yetiştirmenin temel koşullarından biri de onların temiz ve sağlıklı ortamlarda, tehlike ve kazalardan uzak büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Bu gereklilik çerçevesinde kişilerin temiz ve sağlıklı olması kadar, ortamın da temiz ve sağlıklı olması hem erken çocukluk dönemindeki çocuklara model olmak açısından hem de sağlıklı ve güvenli yaşama bilincini geliştirmek, alışkanlık ve tutumları kazandırabilmek açısından büyük önem taşır. Çocukların evde, eğitim kurumlarında ve oyun alanlarında güvenliğini sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, olası kazalara karşı ilk yardım uygulamalarını yapabilmek birey olma bilincinin temel öğelerindendir. Eğitimin temel işlevlerinden biri de gelecek nesillerin sağlıklı olmaları ve bu durumu sürdürebilmeleridir. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışı ile toplumun huzur ve mutluluğunu ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı güvence altına alacaktır. Çocukluk döneminde, çocukların hızlı gelişim ve büyümelerine bağlı olarak aşırı merak ve ilgileri, çevreye olan araştırma istekleri, çok hareketli ancak çevredeki olası tehlikelere karşı bilinçsiz olmaları onların sık sık hastalanmalarına, kazalara ve tehlikelerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Öğrenme yaşantıları kalıcı hale geldikçe pekişen davranışlarla çocuklar kendilerini koruyabilecek yeterliliğe kavuşabilirler. Ancak bu aşamaya kadar çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili kişinin sağlık ve güvenlik konusunda bilgili, deneyimli ve duyarlı olması gerekir. İnsan canına gelebilecek zararların telafisi yoktur. Bu nedenle onları tehlike ve kazalardan, hastalıklardan korumak ve hijyenik ortamlarda yaşamayı gerçekleştirmek, aynı zamanda kişinin kendisine duyduğu öz saygı ve sevginin gelişmesine ve süreklilik içinde olmasına katkı sağlar. Bu dersten edindiğiniz bilgilerle kendinizin ve çalışma ortamın hijyenini sağlayacak, olası tehlike, kaza ve çocuk hastalıklarına karşı gerekli önlemleri alacak, basit ilk yardım uygulamaları için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Bu derste öğrendiğiniz bilgi ve deneyimlerinizi artırmak için, Anne-Çocuk Sağlığı ve Erken Çocuklukta Öz Bakım derslerinden de yararlanabilirsiniz.

Devamı

Oyuncak Kuklalar

2009-08-21 04:52:27

Yapılan araştırmalar kuklaların eski çağlardan beri dünyanın bütün yörelerinde oynatıldığını göstermektedir. Her dönemde çağın özelliğine göre değişik şekilde üretilmiş ve kullanılmışlardır.Kuklalar oynatıldıkları her yerde, insanları ve özellikle çocukları memnun etmesini bilmişlerdir. Çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli ve ilgi çekici olan bu cansız küçük varlıklar doğru şekilde hazırlanıp kullanıldığında çok değerli eğitim malzemelerine dönüşmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde kukla, çocukların gelişimine çok büyük etki yapmaktadır. Kukla çoğu zaman çocuklar tarafından oynatılmakta bazen de öğretmen hikaye anlatma aracı olarak kullanabilmektedir. Çocuklar, oynattıkları kuklanın kişiliğine bürünerek kendi duygularını rahatlıkla ifade etmekte bu arada dil gelişimleri ve hayal güçlerinin gelişimleri olumlu yönde etkilenmektedir. Kukla etkinlikleri çocukları tanımada ve çocuklar hakkında önemli bilgiler elde etmede eğitimcilere büyük ölçüde yardım sağlamaktadır. Bu derste edineceğiniz bilgi ve beceriler ile kukla ile ilgili temel bilgileri kazanmış, bu bilgileri kukla hazırlamaya yönelik etkinlik hazırlamada kullanabilen bireyler olacaksınız.

Devamı

Zihinsel Engelli çocuklar

2009-08-21 04:51:28

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Özürlülerin varlığı insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber çağdaş anlamda eğitimleri yenidir. Anlayış ve uygulama olarak değişik aşamalardan geçmiş olan özel eğitim son yıllarda genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir. Her çocuk birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yetenekler ile dünyaya gelmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından zihinsel engelli çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. Doğum öncesinde ve sonrasında çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve etkinliklerle zihinsel engelli çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlarken, çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da zihinsel engelli çocuklarının gelişim özelliklerini ve süreci bilmekle olabilir. Bu derste zihinsel engelli çocukların gelişim özelliklerini öğrenerek bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Zihinsel engelli çocukların gelişim özelliklerini öğrenerek, bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Zihinsel engellileri tanımak, zihinsel engellilerin özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak ve uygulamak için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çocuklara Özel Eğitim

2009-08-21 04:50:29

Eğitimin amacı, bireyi ilgi ve yeteneklerine göre yöneltmek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, toplumun uygar bir üyesi haline getirmektir. Bu derste özel eğitimin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, özel durumu olan bireylere nasıl tanı konulduğunu, onlara nasıl yardım edilmesi gerektiğini, engeli önlemeyi ve erken tanının önemini, engelli çocuğu olan bir ailenin içinde bulunduğu sosyal-psikolojik durumu, onlara nasıl rehberlik yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Özel eğitim hizmetlerinin içinde öğretmen çok önemli bir role sahiptir. Özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmalarınızda genel bir bilgiye sahip olup bu alandaki yasa ve yönetmelikleri öğreneceksiniz. Bu çalışmaları yaparken sadece başkalarına yardımcı olabilme açısından değil, yaşam süresi içinde kendimiz, bir yakınımız, çocuğumuz yarın bir engelli adayı olabilir, düşüncesiyle hareket ederek bu alanda kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Böylece eğitimli, mutlu, üretken, kendine güvenen, mesleğinde yeterli birer birey olacaksınız. Bu dersle, engelin önlenmesinde alınacak tedbirlere ve engel gruplarının sınıflandırılmasını öğretmeye ilişkin etkinlik hazırlayabileceksiniz. Ayrıca engelli çocuğun kabulüne yönelik anne babaya rehberlik etmeye ilişkin çalışmaları uygulayabilmek için yeni bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Devamı

Eğitici Oyuncaklar

2009-08-21 04:49:14

Oyun oynamadan büyüyen birini gördünüz mü? Bireyler yetişkin olduğunda bile oyuna devam ederler. Evinde küçük kızıyla birlikte evcilik oynayan bir anne, oğluyla maç yapan bir baba, torunuyla parkta taş toplayan, sonra onlarla oynayan bir dede, oyunun hayatımızdaki yerini gösteren örneklerdendir. Oyun, eğlendiren, öğreten, çocukların duygularını, düşüncelerini ve gereksinimlerini en iyi ifade ettiği, yetişkinlere kendi iç dünyası ile ilgili ipuçları verdiği önemli bir etkinliktir. Oyunun çocuğun gelişimine olan önemi saymakla bitmez. Çocuk oyun oynarken oyuncakları ile kendisine ayrı bir dünya yaratır. Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır. Erken çocukluk döneminde çocuğun, simgeleri kullanma, algılama, yeni kavramlar oluşturma gibi bilişsel becerilerinin ve tüm gelişimlerinin desteklenmesi için eğitici oyuncakları kullanması yararlıdır. Bu ders ile eğitici oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve eğitici oyuncak çeşitlerini öğrenecek, eğitici oyuncak yapma ve uygulama becerisi kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgileri ve uygulama deneyimlerini günlük yaşantınızda ve bölümle ilgili alanlarda kullanabileceksiniz.

Devamı

Çocuk oyuncakları

2009-08-21 04:48:25

Birbirlerini tanımayan ve bir araya gelen birkaç çocuk, daha birbirlerinin isimlerini öğrenmeden birlikte oyun oynamaya başlarlar. Çünkü oyun, çocukların bütün gelişim alanlarını (fiziksel, zihin ve dil, psiko-motor, duygusal ve sosyal) destekleyen, onlara öğrenme ortamları hazırlayan, eğlendiren ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayan evrensel bir dildir. Oyun, aynı zamanda çocukların duygularını, düşüncelerini ve gereksinimlerini en iyi ifade ettiği, yetişkinlere kendi iç dünyası ile ilgili ipuçları verdiği önemli bir etkinliktir. Oyuncaklar ise çocukların oyunlarında yer alan hem eğitimsel işlev taşıyan hem de çocukları eğlendiren araçlardır. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun seçilmiş oyuncaklar onların kişilik gelişimlerini olumlu yönde etkiler, renk, şekil, boyut, sayı vb. kavramları öğrenmesini destekler. Yaratıcı yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. Oyuncak çeşitlerinden birisi olan dolgu oyuncaklar, her yaş dönemindeki çocukların severek oynadığı oyun araçlarıdır. Dolgu oyuncaklar; çocuklar ve bebekler için iyi bir arkadaş olur, onların haz ve mutluluk duymasını sağlar. Evlerimizde bulunan artık malzemeler değerlendirilerek hazırlanabilen dolgu oyuncaklar, aynı zamanda anaokullarında dramatik etkinliklerde kullanılabilen oyun malzemeleridir. Bu ders ile dolgu oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve dolgu oyuncak çeşitlerini öğrenecek, dolgu oyuncak yapma ve uygulama becerisi kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgileri ve uygulama deneyimlerini günlük yaşantınızda ve bölümle ilgili alanlarda kullanabileceksiniz.

Devamı

Çocuklarla iletişim

2009-08-21 04:47:41

İletişim hayatın tüm evrelerinde insanlar için çok önemlidir. Birey, karşısındaki kişinin kendisini anlamadığını düşündüğü zaman mutsuz ve hırçın olur. Bu yüzden hem konuşarak hem de beden dilini doğru kullanarak kendini ifade etmeye çalışır. Sağlıklı iletişimin olduğu yerde gelişme ve ilerleme vardır. Sağlıklı iletişimin olduğu yerde destek olma ve paylaşma vardır. Oysa bizim toplumumuzda anne- baba ve çocuk arasında kazanan ve kaybeden yarışı vardır. İletişim; kimin söylediği olacak, kim haklı kim haksız şeklini almıştır. Anne-baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişim kurulamadığında çocuklar ebeveyne karşı güvensizlik duyar ve sağlıksız ilişkiler içine girerler. Zamanla çocuk bu olumsuz özelliklerini yaşadığı çevreye de yansıtır. Bu ders ile iletişimin tanımı, türleri, yöntemleri, iletişimde görünüş ve davranışın önemini, iş hayatında iletişimle ilgili bilgi ve becerileri öğrenip uygulayabileceksiniz. Ayrıca çocuğun sorunlarını çözebilmede çocukla iletişimin önemini kavrayabilecek ve problemlerin çözümüne yönelik etkinlikler hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Çocuklarda konuşma güçlüğü

2009-08-21 04:46:55

İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatının büyük bir kısmını diğer insanlarla birlikte geçirir. Birlikte olduğu insanlarla duygu, düşünce ve isteklerini paylaşmak ve onlarla bilgi alışverişi içinde olabilmek için toplumun kullandığı dili kullanır. Konuşma insanları diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneklerden biridir. İnsan hayatında önemli bir yer tutan ve doğal bir süreç olan konuşmada bozukluk olması bireyin toplumda büyük sorunlar yaşamasına neden olabilir. Bu derste edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde dil ve konuşma bozukluklarını tanıyabileceksiniz. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklarla iletişim kurma ve onlara eğitim vermenizi sağlayacak etkinlikleri planlayabileceksiniz. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, probleminin üstesinden gelmeyi başarabilen, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen bireyler olabilmelerini, onlara uygun etkinlik ve eğitim ortamı hazırlayarak sağlayabilirsiniz. Planlayıp uygulayacağınız etkinliklerle sosyal, üretken, kendisine ve insanlara değer veren, dil ve konuşma probleminin üstesinden gelmeye istekli bireyler yetişmesinde rol alacaksınız. Ayrıca bu dersten edineceğiniz bilgileri çevrenizdeki insanlarla paylaştığınızda toplum bilincine katkı sağlamış olacaksınız.

Devamı

Çocuk hastalıkları

2009-08-21 04:46:01

Engelli çocuğun gelişiminde ve eğitiminde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Özürlülerin varlığı insanlık tarihi kadar eski olduğu halde onlara yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları daha yenidir. Bu çalışmalar kapsamında özürlüler için eğitim programları geliştirilmiş, özel eğitimli personel yetiştirilmiş, eğitim ortamları hazırlanmış ve özel araç gereçler geliştirilmiştir. Özürlülere yönelik bu ve buna benzer çalışmalar bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra özel eğitim son yıllarda genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir. Ortopedik engelli ve süreğen hastalıklı çocukların her birinin özür türü, derecesi ve özürden/hastalıktan etkilenme durumları birbirinden farklı olabilmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, ortopedik engelli ve süreğen hastalıklı çocukların tanınması, onların sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. Çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve etkinliklerle ortopedik engelli ve süreğen hastalıklı çocukları sağlıklı şekilde destekler ve gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlarken, çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu derste; bedensel ve süreğen hastalıklı çocukların gelişim özelliklerini öğrenerek, bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Bedensel ve süreğen hastalıklı çocuklara yönelik verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçmek, yaratıcılığınızı kullanarak özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Çocuk bakımında iletişim

2009-08-21 04:45:10

İletişim kuran insan yetişkin olabileceği gibi yeni doğmuş bir bebek, hatta anne karnında tekme atarak bir şeyler anlatmaya çalışan doğmamış bir bebek bile olabilir. Dünyaya merhaba diyen her insanoğlu, çevresinde çeşitli iletişimlerden meydana gelen sosyal çevre içerisinde doğar, yaşar ve ölür. Kurmuş olduğu iletişimin kalitesi, insanların kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynar. Toplumların sağlıklı ve yararlı bireylerden oluşması, o toplumdaki çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönlerden bilinçli olarak yetiştirilmesine bağlıdır. Erken çocukluk yılları, insan gelişim sürecinin en kritik geçiş dönemlerinden biridir. Bu dönemde, evdeki iletişimin ve çocuk yetiştirme tutumlarının niteliği çocuğun kişilik gelişiminde önemli rol oynar. Yetişkinlerdeki kişilik özellikleri 0-6 yaş döneminde şekillenmektedir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için ailelerin yapması gereken en önemli hususlardan bir de çocukları ile kuracağı doğru iletişim ve uygun disiplindir. Bu ders ile sağlıklı insan ilişkileri kurmayı, çocuklarda disiplinle ilgili önlemleri almayı öğreneceksiniz.

Devamı

Çocuk gelişimi 1

2009-08-21 04:43:42

Çocuk sosyal hayata uyum sağlayacak davranışları küçük yaşlarda öğrenir ve öğrenmeler kolayca sökülüp atılamayacak kadar derin bir şekilde yerleşir. Günlük hayatta huy dediğimiz karakter vasıflarının pek çoğunun temeli, çocuklukta aile vasıtasıyla atılır. Çocuk sadece insanlarla değil, eşya ile olan ilişkilerinin esasını da burada öğrenir. Cömertlik, cimrilik, temizlik, düzenlilik, bakım, dağınıklılık, çekingenlik ve sosyallik gibi alışkanlıkların kazanılması hep çocukluktaki eğitime bağlıdır. Eğitimciler, çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içerisindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın hayatı boyunca süregeldiğini kabul etsek de kişilik gelişmesinde ve yapılaşmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çocuk, sosyal birey olmayı öğrenirken aynı zamanda özdeşim yapacağı bir modele ihtiyaç duyar. Kişilik oluşumu için gerekli olan özdeşim, büyük ihtimalle aile içindeki yakın bir üye ile gerçekleşmektedir. Genellikle özdeşim nesnesi anne baba olmaktadır. Fakat ağabey, teyze, hala, dayı ya da amca gibi aile içinden bir erişkin de özdeşim nesnesi olabilir. Bu üyelerin bozuk bir kişilik yapısına sahip olması halinde, olumsuz davranış örneğinin çocuğa yansıma ihtimali artmaktadır. Bu ders ile çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun davranabilecek, fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı