Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Ticari Belge Örnekleri

Gerek iş , gerekse özel hayatı nı zda yapmı şolduğ unuz ticari iliş kilerden dolayı ticari belgeleri alma veya bunları düzenleyip vermek bir vatandaş lı k görevidir. Ticari faaliyete taraf olduğ unda ya bir ticari belge düzenleyip karş ı tarafa sunan ya da bu ticari belgeyi alan kiş i olacaksı nı z. Bu belgeleri alı rken ya da düzenlerken Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yazı lı olan usül ve esasları dikkate alacaksı nı z. Aksi takdirde düzenlenen belge geçersiz olacaktı r. Muhasebenin görevini yerine getirmesi için bu belgelerin esas ve usüle uygun bir takı m defterlere kaydedilmesi gerektiğ ini bilmelisiniz. Mesleklerin en iyisi en iyi yapı lanı dı r. Hangi iş i yaparsanı z yapı nı z, mesleğ inize değ er verdiğ iniz ve saygıduyduğ unuz sürece o meslek yücelir. Mesleğ inizde ne kadar bilgili olursanı z o kadar da söz sahibi olursunuz, bu da size alanı nı zda saygı nlı k kazandı racaktı r Bu ders ile alanı mı zda kullanı lan ticari belgeler ile ilgili terimler, tanı mlar, kı saltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadı r. Bu sayede okul uygulamaları nda, beceri eğ itimlerinizde ve sonraki meslek hayı tı nı zda ihtiyaç duyacağ ı nı z kavramlar, belgeler ve iş lemleri öğ reneceksiniz. Bu konuda meslekî bilgileri kazandı ğ ı nı z takdirde ticari belgelerle ilgili iş lemleri kolay ve hı zlı birş ekilde yapabileceksiniz.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

Mesaj

Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
Öneriler
Diğer Dersler