Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


Temel İstatistik Ders Notları

İ statistik de tüm diğ er bilim dalları gibi olayları konu alı r. Olay varsa istatistik vardı r. Ancak her olay da istatistiğ in konusu olmaz.İ statistik yı ğ ı n olaylarla ilgilenir. Yı ğ ı n olay, bir olaylar kümesinde tek bir olayı n diğ erlerini, bağ lıolarak da ait olduğ u kümeyi temsil edemeyen olaylardı r. Eğ er bir olaylar kümesinde tek bir olay, tüm olaylar kümesini temsil edebiliyorsa, bu tür olaylara tipik olay denir. Ancak istatistik tipik olaylarla ilgilenmez. Ders, mesleğ inizin, ş imdiki ve gelecekteki geliş iminin en önemli unsurları ndan biridir. Sizin bu satı rları okurken bile bu alanda yüzlerce değ iş me ve geliş me olmaktadı r. Eğ er söylediklerimizi ölçebilir veya rakamlandı rabiliyorsanı z söylediğ iniz ş eyler hakkı nda birş eyler biliyorsunuz demektir. Bu dersi tamamladı ğ ı nı zda tercih ettiğ iniz meslekle ilgili önemli bir aş ama kaydedeceksiniz. Bu dersle; istatistikî analı z yöntemlerinin işpiyasası ndaki önemini ve piyasadaki verileri yorumlayarak bir sonuç çı karmayı kavrayacaksı nı z. Kavradı kları nı z, iş hayatı nı zdaki verileri analiz noktası nda sizi bir adı m öne taş ı yacak. Piyasa verilerini dikkatli bir ş ekilde analiz ederek yorumlayabileceksiniz. .

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

Mesaj

Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
Öneriler
Diğer Dersler