Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Pazarlama

Pazarlama ve Perakende sektörü hakkında teknik bilgiler, Pazarlama yöntemleri ve pazarlamacılık. Sigorta işlemleri, ambalaj, banka işelmeri, muhasebe, ürün takibi, borç ve alacak işlemleri. Pazarlama sektörüne girmek için bilmeniz gereken her türlü bilgi burada


E-Ticaret Nedir

Bilgisayardaki teknolojik geliş melerle internet, artı k dünyamı za girmişve iş yaş amı nı n da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş tir. İ nternetin hayatı mı za girmesiyle e- ticaret kavramıda sözlüklerde yer almaya baş ladı . E-ticaret en basit ş ekliyle “İ nternet üzerinden mal ve hizmet alı m satı mı ” olarak tanı mlanabilir. E-ticaret sayesinde artı k hepimiz evimizde, oturduğ umuz yerde alı ş veriş yapabileceğ iz. Ş irketler ise belki de hiç akı lları na bile gelmeyecek bir ülkedeki bir müş teriye çok rahat birş ekilde ulaş abilecekler. İ yi bir eğ itim ve kariyer için, yaş amı nısürdürebilmek amacı yla sağ layacağ ı n kazançlar için yapmanı z gereken, teknolojinin ve değ iş imin gerisinde kalmamak, değ iş imi yaş amak ve öğ renmektir. Ş unu unutmayı nı z ki bilgisayarı etkin kullanabilen, sanal ticaretin kuralları nı , ilkelerini ve sı nı rları nı iyi kavrayan bireyin ülke ekonomisine büyük katkı lar sağ layacağ ı açı ktı r. Dünyada artı k sı nı r diye bir ş ey kalmadı . Sen de artı k sı nı rları nı aş ve seni dünyanı n her tarafı na götürebilecek ufuklara yelken aç. Ş unu unutma ki iyi bir baş langı ç iyi bir son için ilk adı mdı r ve bu ders senin için iyi bir baş langı ç olacaktı r.

Not: PDF Dosyaları resimli belgelerdir. Açmak için Acrobat Reader Programı gerekir. Acrobat Reader indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Adobe Sitesinden indir

marinciosman bu aslında tehlıke çanları

e  tıcaret  tehlıke birazdaha  popülerligi artarsa türkiye şartlarında herkes işveren olma sevdasına kapılır fiyatlar  taban yapar  bilinçli veya  bilinçsiz işi bilende bilmeyende pastadan pay almaya çalışır tabıkı 1sanıye ıcınde pasta kalırsa  

25-08-2013 20:30

    Mesaj

    Mesajınız onaylandıktan sonra yayınlanır (Üye olursanız hemen yayınlanır)
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Öneriler
    Diğer Dersler